JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY U NOTARIUSZA?

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY U NOTARIUSZA?

Każda osoba stawiająca się w kancelarii ma obowiązek posiadać przy sobie dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, prosimy o sprawdzenie ważności tych dokumentów przed przybyciem do kancelarii.
Dowód osobisty traci ważność nie tylko z upływem okresu na który został wydany ale także z dniem zgłoszenia uszkodzenia utrudniającego identyfikację posiadacza, przez uszkodzenie należy rozumieć naruszenie warstwy graficznej lub elektronicznej która podważa wiarygodność lub utrudnia identyfikację.
Wszelkie wątpliwości w tej sprawie należy przed przybyciem do kancelarii skonsultować telefonicznie.
Każda osoba biorąca udział w czynności notarialnej:
– nie może znajdować się w stanie nietrzeźwości, ani pod wpływem środków odurzających;
– nie może znajdować się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych;
– nie może być pozbawiona ani ograniczona w zdolności do czynności prawnych.

Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych lub zachodzą wyżej wymienione przesłanki (stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli czy też pozostawanie pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających).
Przypominamy, że zgodnie z art. 83 kodeksu cywilnego nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności (Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze).
Wszystkie sytuacje w których występuje element transgraniczny tj. strona czynności notarialnej czy stawający się w kancelarii celem złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego jest cudzoziemcem (nie posiada obywatelstwa polskiego), jego małżonek jest cudzoziemcem czy też ma miejsce zamieszkania czy miejsce zwykłego pobytu poza granicami Polski, dotyczy to także mocodawcy jeśli do kancelarii zgłasza się pełnomocnik muszą być odpowiednio wcześniej zgłaszane do kancelarii celem prawidłowego przygotowania planowanych czynności.
Wszystkie czynności/transakcje w formie aktu notarialnego (dotyczy między innymi: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, renty w zamian za przeniesienie własności nieruchomości oraz o podział majątku wspólnego, wniesienie wkładu niepieniężnego po założeniu spółki, wniesienie lub podwyższenie wkładów do spółki lub kapitału zakładowego, przekształcenie lub połączenie spółek, zbycie przedsiębiorstwa, zbycie udziałów w spółce) o równowartości 15.000 EUR lub większej wymagają złożenia oświadczenie czy strona umowy lub składający oświadczenie woli (dotyczy także mocodawcy oraz w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej beneficjenta rzeczywistego tych osób) jest lub nie osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (definicja takiej osoby w zakładce Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy).
DO UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – obowiązkiem sprzedającego jest ustalenie, czy przedmiotowa nieruchomość znajduje się w specjalnej strefie ekonomicznej lub na terenie parku narodowego i zgłoszenie odpowiednio wcześniej przypadków w których nieruchomość jest położona na terenie strefy lub parku.

Masz pytanie?

Skontaktuj się!