Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego po APD

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego po APD

Nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej, tytułem dziedziczenia podlega podatkowi od spadków i darowizn. Oznacza to, że każdy ze spadkobierców obwiązany jest co do zasady zgłosić takie nabycie do właściwego urzędu skarbowego.

Punktem wyjścia jest ustalenie, co wchodzi w skład spadku. I tak:
a) Jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorium zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – deklaracje składamy do urzędu skarbowego według miejsca położenia nieruchomości,
b) Jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowego wymienione w lit.a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome (np. środki pieniężne w banku, samochody itd.), a nieruchomości są położone w terytorium zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – do urzędu skarbowego właściwego według miejsca położenia nieruchomości,
c) W przypadkach innych niż wymienione w lit. A i b – deklaracje składamy do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca pobytu.

Wszystko zależy od daty śmierci osoby, po której dziedziczymy. Jeżeli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed 1 stycznia 2007 roku wówczas musimy zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (jest to najczęściej występująca w praktyce sytuacja) albo w terminie 1 miesiąca od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, bez względu na to jakie stosunki rodzinne łączyły nas z osobą zmarłego.
Jeżeli spadkodawca zmarł po 31 grudnia 2006 roku, a w stosunku do osoby zmarłej jesteśmy: małżonkiem, wstępnym (rodzicem, dziadkiem/babcią, pradziadkiem/prababcią), zstępnym (dzieckiem , wnukiem, prawnukiem), rodzeństwem, pasierbem, ojczymem czy macochą wówczas mamy 6 miesięcy na zgłoszenie spadku. W przypadku innych powiązań osobistych z osobą zmarłego obowiązuje miesięczny okres rozliczenia z fiskusem.

W tej sytuacji również znaczenie mają kto dziedziczy oraz data śmierci spadkodawcy.
Jeżeli spadkodawca zmarł po 31 grudnia 2006 roku, a jesteśmy jedną z osób: małżonkiem, zstępnym (np. dzieckiem, wnukiem, prawnukiem), wstępnym (np. rodzicem, dziadkiem/babcią, pradziadkowie), pasierbem, rodzeństwem, ojczymem i macochą i nie upłynęło 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza – składamy zgłoszenie SD-Z2, wartość nabytej masy spadkowej nie podlega wówczas opodatkowaniu. Zgłoszenie to składa każdy spadkobierca z osobna.
Wypełniając formularz SD-Z2 odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia należy wpisać w polu data powstania obowiązku podatkowego datę wydania aktu poświadczenia dziedziczenia lub datę uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, natomiast w polu ‘’data nabycia” – datę śmierci spadkodawcy.
Po upływie ustawowego 6-miesięcznego terminu tracimy możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku nabytej masy spadkowej, należy wówczas złożyć deklarację SD-3 i niezwłocznie uregulować należność.
W każdym innym przypadku niż w/w zawsze składamy SD-3, bez względu na to kto dziedziczy. Należy pamiętać, że wypełniając formularz SD-3 odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia należy wpisać w polu „data powstania obowiązku podatkowego datę wydania aktu poświadczenia dziedziczenia lub datę uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:
• 36 120 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej
• 27 090 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej
• 5 733 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej
Do I grupy podatkowej należą: małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie.
Do II grupy podatkowej należą zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.
Do III grupy podatkowej należą wszystkie osoby nienależące do grupy I i II.
W przypadku gdy spadkodawca nie posiadał majątku ruchomego i nieruchomego oraz gdy wartość masy spadkowej zawierała się w/w kwocie wolnej od podatku należy złożyć pisemne oświadczenie:
- o braku masy spadkowej lub
- o wartości masy spadkowej później kwoty wolnej

 • Potwierdzające nabycie spadku: orzeczenie sądu, testament, umowę, ugodę, zaświadczenia z banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
• Kserokopie dowodów rejestracyjnych, jeżeli w skład spadku wchodzą pojazdy (samochody, motocykle, ciągniki rolnicze, przyczepy),
• Wyciągi z ksiąg wieczystych, jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości. Jeśli dla nieruchomości nie została założona księga wieczysta – kserokopie dokumentów potwierdzających, że spadkodawca był właścicielem tych nieruchomości np. akt notarialny nabycia wraz z aktualnym nakazem płatniczym na podatek od nieruchomości lub podatek rolny,
• Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że spadkodawcy przysługiwało lokatorskie własnościowe praw do lokalu mieszkalnego,
• Dokumenty poświadczające istnienie długów spadkodawcy i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy i prawa majątkowe, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzający istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym (dokumenty te dotyczą się do deklaracji SD-3).

Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-3 oraz zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego w Sandomierzu lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Można także skorzystać z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów aby wysłać dokument drogą elektroniczną. Zeznanie powinno być podpisane przez wszystkich spadkobierców, a w przypadku gdy są nimi osoby nieletnie przez ustawowego ich przedstawiciela.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA: 801-055-055 (dla telefonów komórkowych) lub 22 330-03-30 (dla telefonów stacjonarnych) oraz do korzystania z informacji dostępnych na stronie www.podatki.gov.pl

Masz pytanie?

Skontaktuj się!