Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Notariusz powierzone mi obowiązki powinien wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

W związku z powyższym prosimy pytać za każdym razem jeśli macie państwo wątpliwości co do zaplanowanych czynności w kancelarii lub czegoś państwo nie rozumiecie.

Wskazówki:

1. W przypadku zawierania umów z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą (w tym osobami prowadzącymi gospodarstwo rolne), osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w szczególności takich jak umowa sprzedaży czy inne umowy prowadzące do nabycia od tych podmiotów praw czy nieruchomości warto wiedzieć, że zgodnie z artykułem 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g. Co oznacza, że w przypadku czynności z podmiotami opisanymi powyżej mamy prawo zażądać zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy na podstawie art. 306g. Zaświadczenia nie może być wydane więcej niż 30 dni wcześniej przed dniem dokonywania czynności. Organy podatkowe wydają takie zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego na jego wniosek lub na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego. Te same przepisy mają zastosowanie do należności z tytułu składek zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. W przypadku nabywania gruntu, grunt wraz z budynkami czy lokalu dla których jest prowadzona księga wieczysta informuję, że obowiązuje zasada wynikająca z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece zgodnie z którą w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze.
W złej wierze jest ten, kto wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć.
Jeżeli do dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy. Jednakże gdy rozporządzenie dochodzi do skutku dopiero po dokonaniu wpisu, rozstrzyga dzień, w którym rozporządzenie doszło do skutku.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:
1) prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu;
2) prawu dożywocia;
3) służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej;
4) służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia;
5) służebnościom przesyłu.
Rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza wzmianka o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji lub kasacji oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Co to oznacza?

Rękojmia działa na korzyść osoby obdarzającej księgę wieczystą zaufaniem, gdy występuje niezgodność między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Osoba, która chce nabyć nieruchomość lub prawo może wtedy nabyć własność nieruchomości lub inne prawo rzeczowe dotyczące nieruchomości niezależnie od osoby wpisanej do księgi wieczystej niezależnie od tego kto jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym czy uprawnionym. Przykład: W dziale II księgi wieczystej ujawniono X jako właściciela nieruchomości. W działach III i IV tej księgi nie ma żadnych wpisów. Y, który zamierza kupić nieruchomość od X, może zaufać informacjom zamieszczonym w księdze wieczystej, zgodnie z którymi prawo własności przysługuje X, a nieruchomość jest wolna od obciążeń. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni to zaufanie, umożliwiając Y nabycie – bez obciążeń – nieruchomości od X, choćby jej rzeczywisty stan prawny przedstawiał się odmiennie, niż przedstawiono w księdze wieczystej.
W wyniku działania rękojmi poszkodowany zostaje podmiot, na rzecz którego nie wpisano w księdze wieczystej prawa, jakie mu przysługuje. Omawiana instytucja powoduje negatywne konsekwencje dla osób, które zaniedbują ujawnienia w księdze wieczystej aktualnego, rzeczywistego stanu prawnego.
3. W przypadku nabywania lokalu mieszkalnego czy gruntu wraz budynkiem mieszkalnym każdy nabywca ma prawo żądać zaświadczenia, że nikt nie jest zameldowany w tym budynku czy lokalu. Dodatkowo w przypadku lokali mieszkalnych dodatkowo zaświadczenia, że nie ma zaległości w opłatach eksploatacyjnych i innych jakie pobiera spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

3. PAMIĘTAJ
• pytaj notariusza o wszystko czego nie rozumiesz i nie zatajaj przed nim żadnych okoliczności związanych z zawarciem umowy
• jeśli bierzesz pożyczkę, powiedz w jakiej faktycznie kwocie ją otrzymałeś. Jeśli ustaliłeś cenę sprzedaży, to powiedz jaka część naprawdę została już zapłacona na twoją rzecz, a ile jeszcze kupujący musi dopłacić
• jeśli wprowadzisz w błąd notariusza albo nie mówisz mu o wszystkich okolicznościach, to uniemożliwiasz mu dbałość o właściwe bezpieczeństwo twoje i twoich interesów

Masz pytanie?

Skontaktuj się!