Dokumenty

Dokumenty

Przed przystąpieniem do przygotowania czynności notarialnych co do zasady Klienci zobowiązani są przedłożyć różnego rodzaju dokumenty.
Celem ułatwienia i przyspieszenia załatwienia sprawy w naszej Kancelarii, przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do sporządzenia danego aktu. Spis ten ma charakter wyłącznie informacyjny, gdyż każda sprawa ma indywidualny charakter i zdarzają się sytuacje, w których wykaz ten jest niewystarczający.
Dlatego przed wizytą w Kancelarii zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z notariuszem lub pracownikami Kancelarii (telefonicznie bądź mailowo), którzy bezpłatnie dokonają weryfikacji zgromadzonych dokumentów oraz udzielą wszelkich informacji.
Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Umowa zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

• numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej
• dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, itp., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
• zaświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że dla terenu na którym położony jest sprzedawany lokal nie została podjęta uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku ani uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji – dotyczy tylko umowy sprzedaży
• zaświadczenie potwierdzające brak zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal
• zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
• świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane)

Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

• numer księgi wieczystej (jeżeli prowadzona jest dla prawa)
• zaświadczenie przeznaczone dla notariusza wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, w której zasobach znajduje się lokal wskazujące m.in.: zbywcę jako osobę uprawnioną z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położenie i opis lokalu,
• dokument stanowiący podstawę nabycia prawa (np. przydział prawa, decyzja o przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, itp., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
• zaświadczenie potwierdzające brak zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal
• zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
• świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało sporządzone)

Umowa zbycia nieruchomości gruntowej

• numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
• tytuł własności – akt własności ziemi, umowa przekazania własności gospodarstwa, decyzja itp.) – dla nieruchomości bez kw
• dokument stanowiący podstawę nabycia gruntu (np. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, itp., akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia – w przypadku, gdy podstawą nabycia jest spadek, umowa darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 01.01.2007 roku, zasiedzenie dodatkowo zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia)
• wypis z rejestru gruntów, a dla działki będzie zakładana nowej księga wieczysta również wyrys z mapy ewidencyjnej
• mapa z projektem podziału, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału, jeżeli nastąpił podział nieruchomości i nie został on jeszcze ujawniony w księdze wieczystej
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o braku takiego planu
• ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli została wydana)
• zaświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że zbywana nieruchomość nie jest lasem, nie jest przeznaczona do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
• zaświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że dla terenu na którym znajduje się sprzedawana nieruchomość nie została podjęta uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku ani uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji – dotyczy tylko umowy sprzedaży
• jeżeli nieruchomość jest zabudowana dodatkowo do aktu należy przedłożyć: zaświadczenie o braku zameldowanych osób (budynek mieszkalny), wypis z kartoteki budynków (jeżeli budynek ujawniony jest w kartotece), świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku (jeżeli zostało sporządzone).
W przypadku nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, należy przedłożyć notariuszowi wszystkie wymagane ww. ustawą dowody potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej t.j.:
• zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały z informacją od kiedy nastąpiło zameldowanie,
• świadectwo ukończenia szkoły (jeśli została ukończona szkoła rolnicza to wszystko, w sytuacji ukończenia szkoły nierolniczej dokument potwierdzający staż pracy w rolnictwie t.j. dokument – akt notarialny czy też zaświadczenie z KRUS lub gminy, z którego wynika, że od 5 lat jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 1 ha)

Inne dokumenty

• Umowa kredytowa i oświadczenie banku o udzieleniu kredytu/zgoda na wykreślenie hipoteki -Bank
• Odpis skrócony aktu zgonu, urodzenia, małżeństwa – Urząd Stanu Cywilnego,
• numer rachunku bankowego,

Rozdzielność majątkowa, tzw. intercyza

• odpis skrócony aktu małżeństwa (przy umowach zawieranych po ślubie)

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

• podpisana umowa najmu okazjonalnego wraz z załącznikami (w trybie ustawy regulującej najem okazjonalny)
• umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji

Akt poświadczenia dziedziczenia

• odpis skrócony aktu zgonu zmarłego
• zaświadczenie o posiadanym przez zmarłego numerze PESEL lub inny dokument z numerem PESEL zmarłego
• testament (jeżeli został przez zmarłego sporządzony)
• odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia, a w przypadku małżonka spadkobiercy oraz spadkobierców, którzy zmienili nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego – odpisy skrócone aktów małżeństwa
• numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości lub praw, które wchodzą w skład spadku po zmarłym

Pełnomocnictwo do nabycia lub zbycia

• dane pełnomocnika
• zakres umocowania
• numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu lub działki, a w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez księgi wieczystej dane opisujące lokalu oraz jego położenie, a także nazwa spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach lokal pozostaje

Testament

• dane spadkobiercy
• w przypadku testamentu z zapisem zwykłym lub windykacyjnym – dane przedmiotu zapisu (np. przy nieruchomościach numer księgi wieczystej)

Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku

• odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
• informacje o osobach, które złożyły już oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
• informacja o pozostałych spadkobiercach: imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania

Umowa spółki


• informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, przedmiot działalności spółki (PKD), wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony

Masz pytanie?

Skontaktuj się!